ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
617
เดือนที่แล้ว
681
ปีนี้
617
ปีที่แล้ว
10,397
ทั้งหมด
13,876
ไอพี ของคุณ
3.239.109.55
ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.256021 พ.ค. 2563
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.256021 พ.ค. 2563
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.255421 พ.ค. 2563
4พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256221 พ.ค. 2563
5พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256121 พ.ค. 2563
6พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25607 มิ.ย. 2562
7พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25407 มิ.ย. 2562
8พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.25437 มิ.ย. 2562
9พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25427 มิ.ย. 2562
10พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24967 มิ.ย. 2562
11พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25227 มิ.ย. 2562

1