ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,155
เดือนที่แล้ว
1,261
ปีนี้
6,773
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
32,755
ไอพี ของคุณ
44.192.94.86
ลำดับรายการวันที่
1ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น12 พ.ค. 2565
2ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น12 พ.ค. 2565
3พระราชบัญญัติการบริหารงานเเละการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.256221 ก.พ. 2565
4พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.256217 ม.ค. 2565
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256117 ม.ค. 2565
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256017 ม.ค. 2565
7ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ27 ธ.ค. 2564
8พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256121 พ.ค. 2563
9พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256221 พ.ค. 2563
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.255421 พ.ค. 2563
11รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.256021 พ.ค. 2563
12พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25227 มิ.ย. 2562
13พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24967 มิ.ย. 2562
14พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25427 มิ.ย. 2562
15พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.25437 มิ.ย. 2562
16พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25407 มิ.ย. 2562
17พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25607 มิ.ย. 2562

1