ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชน

facebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,116
เดือนที่แล้ว
1,183
ปีนี้
5,473
ปีที่แล้ว
12,723
ทั้งหมด
31,455
ไอพี ของคุณ
34.204.174.110
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลสง่่าบ้าน เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี256422 เม.ย. 2565
2เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)30 ธ.ค. 2564
3ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน1 ธ.ค. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลสง่าบ้าน5 พ.ย. 2564
5ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้พิการ หรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
6ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การแจ้งดัดแปลงอาคารในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
7ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน 29 ก.ย. 2564
8ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขออนุญาตรื้อถอนอาคารในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขุดดินและการแจ้งถมดินในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งการโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน 29 ก.ย. 2564
11ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การจดทะเบียนพาณิชย์ในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
12ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
13ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
14ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การชำระภาษีป้ายในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
15ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีฯ ให้รองนายกเทศมนตรีฯ ปฏิบัติราชการแทน16 ส.ค. 2564
16ประกาศเทศบาลตำบลง่าบ้าน ฯ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256423 ก.ค. 2564
17ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเเละลูกจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี พ.ศ.256414 มิ.ย. 2564
18ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมเเละความโปร่งใส 14 มิ.ย. 2564
19ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ให้เป็นเขตสวมหมวกนิีภัย 100%27 พ.ค. 2564
20ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ข้อกำหนดในการติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลตำบลสง่าบ้าน13 ม.ค. 2564

12  >> >|