ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
นางสาวสุภาณี กันทะติ๊บ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายธนเดช พูลสงค์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายอรรถวัฒน์ สมเขื่อน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายสุวิศิษฎ์ วิทยาวัฒนกิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางวันทนา นิลคำ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวมณทิชา พิณโนเอก
นัักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร์ตา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายพงษ์กิตติ กันทะอ่อน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายศรัณย์ ศรีพวงใจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นายไกรวุฒิ สันวงศ์
ผู้ช่วยนิติกร


นายดนุพล จิโน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายทรงพล กันทะวงค์
พนักงานขับรถ


นางสาวกาญจนา เถื่อนทองคำ
คนงานทั่วไป


นางจิรสุดา ตะริโย
พนักงานจ้างเหมา(แม่บ้าน)


นายสมพร ยาวิระ
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายศุภชัย เพียร์ปราบทุกข์
พนักงานจ้างเหมา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายณัฐพงศ์ บุญปั๋น
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายธนกร สุทธาชัย
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายถิรกุล อุปนันแปง
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายทวีรัฐ เหล่าใหญ่
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายสัตยา สล่าปัน
คนงานทั่วไป
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


ส.อ.สุทธิกานต์ ศิรินาม
พนักงานจ้างเหมา (งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย)


นายเลิศ ปันสิทธิ
พนักงานจ้างเหมา (ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์)


นายอินทร์ไหว ขันเขียว
พนักงานจ้างเหมา
(ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์)


นายนคร ไชยถา
พนักงานจ้างเหมา
(ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์)


นาย กฤษนัย ไชยถา
พนักงานจ้างเหมา


นายธนชิต โจทา
พนักงานจ้างเหมา


นางสาววิภามนต์ คนสนิท
พนักงานจ้างเหมา


นายวินัส คนธสิงห์
พนักงานจ้างเหมา
(ปฏิบัติงานด้านปรับปรุงภูมิทัศน์)