ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
145
เดือนที่แล้ว
1,493
ปีนี้
1,638
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
47,891
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)6 ม.ค. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ออกสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256619 ต.ค. 2565
3ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัิติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน (พ.ศ.2566-2570)5 ต.ค. 2565
4ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ ดีเด่น ประจำปี 256514 ก.ย. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกดีเด่น (ประชาชนทั่วไป) ประจำปี 256513 ก.ย. 2565
6คำสั่งเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในสถานที่ราชการเเละเวรการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กันยายน 256530 ส.ค. 2565
7คำสั่งเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในสถานที่ราชการเเละเวรการให้บริการประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 256529 ก.ค. 2565
8ประกาศเทศบาลสง่าบ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์เเละข้อปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการเเละการลาของพนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พ.ศ.25651 ก.ค. 2565
9คำสั่งเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในสถานที่ราชการเเละเวรการให้บริการประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 256529 มิ.ย. 2565
10การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สง่าบ้านใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ทุกเทศกาล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)27 มิ.ย. 2565
11คำสั่งเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้้างเหมาบริการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไข ข้อปฏิบัติ 17 พ.ค. 2565
12ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี256422 เม.ย. 2565
13เรื่อง การไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)30 ธ.ค. 2564
14ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน1 ธ.ค. 2564
15ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลสง่าบ้าน5 พ.ย. 2564
16ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยผู้พิการ หรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
17ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การแจ้งดัดแปลงอาคารในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
18ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน 29 ก.ย. 2564
19ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขออนุญาตรื้อถอนอาคารในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564
20ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล การแจ้งขุดดินและการแจ้งถมดินในเทศบาลตำบลสง่าบ้าน29 ก.ย. 2564

1 2   >>  >|