ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256615 ส.ค. 2566
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.พ.ศ.256616 มิ.ย. 2566
3พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.256620 มี.ค. 2566
4พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.25653 ม.ค. 2566
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25651 พ.ย. 2565
6พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.256419 ต.ค. 2565
7พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.25659 มิ.ย. 2565
8พระราชบัญญัติการบริหารงานเเละการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.256221 ก.พ. 2565
9พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่14) พ.ศ.256217 ม.ค. 2565
10ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ27 ธ.ค. 2564
11รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เเก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25647 ธ.ค. 2564
12พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.256121 พ.ค. 2563
13พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256221 พ.ค. 2563
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.255421 พ.ค. 2563
15รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.256021 พ.ค. 2563
16พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25227 มิ.ย. 2562
17พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24967 มิ.ย. 2562
18พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25427 มิ.ย. 2562
19พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.25437 มิ.ย. 2562
20พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25407 มิ.ย. 2562

1 2   >>  >|