ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
780
เดือนที่แล้ว
2,699
ปีนี้
23,316
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
69,569
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา การขาดราชการ และการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน และการต่อสัญญาจ้าง31 ต.ค. 2566
2รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)12 เม.ย. 2566
3การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25667 เม.ย. 2566
4ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล30 พ.ย. 2565
5รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 256531 ต.ค. 2565
6ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256611 ต.ค. 2565
7ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์เเละข้อปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการเเละการลาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พ.ศ.25651 ก.ค. 2565
8 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.256227 เม.ย. 2565
9นโยบายเเละกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล17 พ.ย. 2564
10ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลสง่าบ้าน5 พ.ย. 2564
11 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเเละวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) สำหรับพนักงาน ลูกจ้างเเละพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255815 ต.ค. 2564
12ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิิ่น15 ต.ค. 2564
13ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาเเละปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น15 ต.ค. 2564
14ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เเละ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256315 ต.ค. 2564
15ประกาศ ก.จ.,ก.ท, และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เเละพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256115 ต.ค. 2564
16ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เเละ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.256215 ต.ค. 2564
17 ประกาศ ก.ถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การเเต่งตั้งเเละการให้พ้นจากตำเเหน่ง)15 ต.ค. 2564
18 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เเละ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเเละการรักษาวินัย เเละการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เเละประกาศ ก.จ.,ก.ท. เเละ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256215 ต.ค. 2564
19คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง5 ต.ค. 2564
20ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเเละลูกจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี พ.ศ.256414 มิ.ย. 2564

1 2   >>  >|