ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
145
เดือนที่แล้ว
1,493
ปีนี้
1,638
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
47,891
ไอพี ของคุณ
3.237.29.69
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง หลักเกณฑ์เเละข้อปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการเเละการลาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน พ.ศ.25651 ก.ค. 2565
2 ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.256227 เม.ย. 2565
3นโยบายเเละกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล17 พ.ย. 2564
4ประกาศเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลสง่าบ้าน5 พ.ย. 2564
5 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขเเละวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) สำหรับพนักงาน ลูกจ้างเเละพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255815 ต.ค. 2564
6ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดการมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิิ่น15 ต.ค. 2564
7ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาเเละปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น15 ต.ค. 2564
8ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เเละ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เเละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256315 ต.ค. 2564
9ประกาศ ก.จ.,ก.ท, และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เเละพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256115 ต.ค. 2564
10ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เเละ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุเเละเเต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ เเละการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.256215 ต.ค. 2564
11 ประกาศ ก.ถ เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การเเต่งตั้งเเละการให้พ้นจากตำเเหน่ง)15 ต.ค. 2564
12 ประกาศ ก.จ.,ก.ท. เเละ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยเเละการรักษาวินัย เเละการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 เเละประกาศ ก.จ.,ก.ท. เเละ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256215 ต.ค. 2564
13คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง5 ต.ค. 2564
14ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเเละลูกจ้างของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประจำปี พ.ศ.256414 มิ.ย. 2564
15แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566)22 เม.ย. 2564
16คำสั่งเเต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล29 ต.ค. 2563
17คำสั่งเเต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด29 ต.ค. 2563
18คำสั่งเเต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล29 ต.ค. 2563
19คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล29 ต.ค. 2563
20คำสั่งแบ่งงาน ประจำปี 256331 ก.ค. 2563

1 2   >>  >|