ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน


*********************************

1. ด้านกายภาพ


1) ประวัติความเป็นมาการจัดตั้ง


    สภาตำบลสง่าบ้าน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 และสภาตำบลป่าลานได้ยุบรวมกับเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547

     

      เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสง่าบ้าน เป็น
"เทศบาลตำบลสง่าบ้าน" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ในการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลสง่าบ้านนั้น มีเหตุผลสืบเนื่องจากการบริหารงานในรูปแบบเทศบาล มีการก่อตั้งมาเป็นเวลานาน โดยภาพรวมมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับ การบริหารจัดการมีระเบียบกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และภารกิจของเทศบาล มีความครอบคลุมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลจะเพิ่มขึ้น เมื่อมีงบประมาณเพิ่มขึ้น ทำให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง สนองต่อความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี

 

2) ที่ตั้งและอาณาเขต


      เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 185 หมู่ที่ 3 บ้านป่างิ้ว ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตพื้นที่ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลสง่าบ้าน และตำบลป่าลาน อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1014 (บ่อสร้าง – ดอยสะเก็ด) ผ่านตำบลสง่าบ้าน บ้านป่างิ้ว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นถนนสายวัฒนธรรมบ่อสร้าง – ดอยสะเก็ด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ตำบลเชิงดอย
ทิศใต้           ติดต่อกับ ตำบลตลาดใหญ่ และตำบลสำราญราษฎร์
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ ตำบลป่าป้อง และตำบลแม่ฮ้อยเงิน
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ ตำบลตลาดขวัญ

 

3) ลักษณะภูมิประเทศ


      พื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ที่นา เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่มีความลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้พื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 300 - 325 เมตร มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านน้ำไม่ท่วมขัง พื้นที่ตำบลสง่าบ้าน -ป่าลาน มีพื้นที่โดยประมาณ 7,456.25 ไร่ หรือ 11.93 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นตำบลสง่าบ้านเนื้อที่โดยประมาณ 5.60 ตารางกิโลเมตร และตำบลป่าลาน เนื้อที่โดยประมาณ 6.33 ตารางกิโลเมตร โดยมีเนื้อที่ทางการเกษตร 4,090.43 ไร่

2. ด้านการเมืองการปกครอง


      เทศบาลตำบลสง่าบ้าน มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 11.93 ตารางกิโลเมตร 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

ตำบลสง่าบ้าน ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านดอกแดง
หมู่ที่ 2 บ้านท่า
หมู่ที่ 3 บ้านป่างิ้ว
หมู่ที่ 4 บ้านป่าฝาง
หมู่ที่ 5 บ้านแพะป่าคา

ตำบลป่าลาน ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านป่าดู่
หมู่ที่ 2 บ้านป่าลาน
หมู่ที่ 3 บ้านป่าลาน
หมู่ที่ 4 บ้านป่าติ้ว
หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหียง
หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางปอย

 

3. ประชากร

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

 

ตำบลสง่าบ้าน

 

 

 

 

 

1

บ้านดอกแดง

208

264

472

208

นางสาวพลับพลึง  ไทยเจริญ (ผู้ใหญ่บ้าน)

2

บ้านท่า

84

100

184

81

นางสาวจุฑามาศ  พรหมกร (ผู้ใหญ่บ้าน)

3

บ้านป่างิ้ว

396

446

842

369

นายเกรียงไกร  ญาติฝูง (ผู้ใหญ่บ้าน)

4

บ้านป่าฝาง

159

152

311

146

นายจรูญ จิโน  (กำนันตำบลสง่าบ้าน)

5

บ้านแพะป่าคา

115

124

239

105

นายณกรณ์  ศิรินาม (ผู้ใหญ่บ้าน)

 

รวม

962

1,086

2,048

909

 

 

ตำบลป่าลาน

 

 

 

 

 

1

บ้านป่าดู่

335

358

693

290

นายศักดิ์  เขตสิทธิ์

2

บ้านป่าลาน

195

262

457

150

นายชูชาติ  กันทะ (ผู้ใหญ่บ้าน)

3

บ้านป่าลาน

154

185

339

103

นายอนันต์  ขันทองนาค  (กำนันตำบลป่าลาน)

4

บ้านป่าติ้ว

150

155

305

135

นายสวิง  ขาวงาม (ผู้ใหญ่บ้าน)

5

บ้านป่าเหียง

82

99

181

82

นางนงคราญ  สมบุญ (ผู้ใหญ่บ้าน)

6

บ้านป่ายางปอย

120

125

245

110

นายฉกาจ  อินต๊ะแก้ว (ผู้ใหญ่บ้าน)

 

รวม

1,036

1,184

2,220

870

 

รวมทั้งสิ้น

1,998

2,270

4,268

1,779

 

ข้ออมูลจาก : งานทะเบียนราษฎร์ ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ณ เดือน มิถุนายน 2566

4. สภาพทางสังคม


4.1 การศึกษา สถานศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสง่าบ้าน มีดังนี้

 

6.1) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนบ้านป่างิ้ว) 1 แห่ง

6.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน 1 แห่ง

 

4.2 การสาธารณสุข


     มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อ และการวางแผนครอบครัว จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน


5.1 การคมนาคมขนส่ง

     เทศบาลตำบลสง่าบ้านอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ มีระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที เส้นทางเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกท์คอนกรีตตลอดสาย มีรถยนต์โดยสารประจำทาง 2 สาย โดยใช้เส้นทางหลวงสายเชียงใหม่ – แม่ดอกแดง และเชียงใหม่ – น้ำพุร้อน สำหรับเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และภายในชุมชนใช้รถส่วนบุคคลในการเดินทาง

 

5.2 การไฟฟ้า


     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ดได้ให้บริการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสง่าบ้านได้อย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่การสัญจรและความปลอดภัยของประชาชน เทศบาลตำบลสง่าบ้านได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บนพื้นที่ถนนภายในหมู่บ้านอย่างครอบคลุมพื้นที่ตลอดจนไฟฟ้าเส้นทางการเกษตร

 

5.3 การประปา


      ในเขตเทศบาลตำบลสง่าบ้าน มีน้ำประปาใช้อย่างครอบคลุมทั่วถึงเกือบทุกพื้นที่ มีการใช้บริการ จากประปาหมู่บ้านโดยมีบางส่วนที่เจาะน้ำบาดาลและบ่อน้ำ ใช้ในการอุปโภคและบริโภคเอง

 

5.4 การสื่อสาร


     ในเขตเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ประชาชนมีโทรศัพท์ส่วนบุคคล โทรศัพท์สาธารณะ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้บริการในเขตพื้นที่อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกระบบ

 

6. ระบบเศรษฐกิจ


6.1 การเกษตร


ด้านการเกษตรกรรมในท้องถิ่น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ การปลูกข้าว และพืชผักสวนครัว

 

6.2 การพาณิชย์


6.2.1 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
- สถานีบริการน้ำมัน 1 แห่ง


6.2.2 สถานประกอบการด้านบริการ
- กิจการเกี่ยวกับยานพาหนะ
- เสริมสวย/แต่งผม
- สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร

 

6.3) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

 

6.3.1 วัด 8 แห่ง
- วัดดอกแดง
- วัดสุวรรณฉิมพลี (วัดป่างิ้ว)
- วัดป่าฝาง
- วัดศรีประดู่
- วัดน้ำแพร่
- วัดป่าลาน
- วัดโป่งลานทอง
- วัดปิตยาราม (วัดป่าติ้ว)

 

6.3.2 โบส์ถ 2 แห่ง
- คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์ (บ้านดอกแดง)
- หมวดสันติราชนิมิต (บ้านแพะป่าคา)

 

7. ศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส)


- ศูนย์ออกกำลังกายตำบลสง่าบ้าน 1 แห่ง
- ศูนย์ออกกำลังกายตำบลป่าลาน 1 แห่ง