ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
65
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
780
เดือนที่แล้ว
2,699
ปีนี้
23,316
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
69,569
ไอพี ของคุณ
3.235.60.197
วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

     เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ได้มีการทบทวนและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในระดับหนึ่งและพิจารณาเห็นว่า วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสง่าบ้านเดิม มีจุดอ่อน คือ ไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย (เพราะครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน) ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์การพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้สูงอายุ เป็นต้น ตลอดจนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล หน่วยงานในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์ จุดเด่นจุดด้อยของเทศบาลตำบลสง่าบ้าน จึงมีมติกำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

 

“สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี

ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน”


สง่าบ้าน – ป่าลาน เป็นตำบลน่าอยู่ หมายถึง พื้นที่ตำบลสง่าบ้าน-ป่าลาน มีการสร้างสรรค์และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหล่งทรัพยากรของชุมชน โดยประชาชนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกันและกันเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต เพื่อให้ได้ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

 

เชิดชูวิถีชุมชน หมายถึง การพัฒนาใด ๆ ต้องไม่ส่งกระทบกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและยึดมั่นในวิถีชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาในด้านภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

 

ด้านสุขภาพ หมายถึง ประชาชนในตำบลสง่าบ้าน – ป่าลาน ทุกเพศทุกวัยจะต้องมีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจสุขภาพที่ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ดังคำกล่าวที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” บริการการป้องกัน ได้แก่ ป้องกันเหตุแห่งสุขภาพ ดูแล และรักษาสุขภาพอย่างครบวงจร

 

ภาคีร่วมสร้าง หมายถึง การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี และประชาชนในการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยยึดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์

 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึง การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกระดับ เริ่มจากครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล องค์กร กลุ่มต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ ดิน น้ำ แหล่งสาธารณประโยชน์ตำบลสง่าบ้าน - ป่าลาน

 

น้อมนำปรัชญา หมายถึง ประชาชน ชุมชนหมู่บ้านมีการน้อมนำแนวพระราชดำรัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ด้วยความมีเหตุผลความพอประมาณและความมีภูมิคุ้มกัน โดยอาศัยเงื่อนไขความรู้ (การศึกษาอาศัยความรู้) และหลักคุณธรรมทางศาสนา นำไปสู่ความสมดุลของชีวิตครอบครัว ชุมชนและองค์กร

 

พัฒนาอย่างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาตำบลสง่าบ้าน – ป่าลาน เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนตำบลสง่าบ้าน – ป่าลาน ในปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตได้รับผลกระทบประนีประนอมรู้สึกถูกลดความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง

 

พันธกิจ (Mission)

 

จากวิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสง่าบ้าน แปลงเป็นพันธกิจได้ 5 พันธกิจ ดังนี้

1) พัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน : ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้สวยงามมุ่งแก้ปัญหาของประชาชน ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ ปฏิบัติดูแลตามภารกิจ หน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ให้ภาคีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม องค์กร มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของเทศบาลให้เกิดความรักความสามัคคีปรองดองทั้งตำบลสง่าบ้าน-ป่าลาน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองแก้ปัญหาของประชาชน

 

2) การอนุรักษ์ส่งเสริมให้เป็นตำบลที่มีเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ : หมายถึง การพัฒนาตำบลสง่าบ้านให้เป็นตำบล (สง่าบ้าน-ป่าลาน) ที่มีเอกลักษณ์ทางวิถีชุมชนที่มีภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณี เพราะสังคมตำบลสง่าบ้าน-ป่าลาน 11 หมู่บ้าน มีทุนทางสังคมทางด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งนี้จะต้องดึงศักยภาพของปราชญ์ชุมชนที่มีอยู่รวมกลุ่มกันขึ้น โดยเทศบาลให้การสนับสนุนให้มีบทบาทในการเผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นปัจจุบันสืบทอดต่อไป นอกจากนี้ ครัวเรือนชุมชนองค์กรจะต้องนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตด้วย


3) พัฒนาตำบลสง่าบ้าน – ตำบลป่าลาน ให้เป็นตำบลอยู่เย็นเป็นสุข : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง การจัดให้มีสถานที่บริการและมีมาตรฐานการดูแลด้านสุขภาพครบถ้วน พัฒนาและส่งเสริมให้ตำบลง่าบ้าน-ป่าลาน มีเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิม มีพื้นที่ทางการเกษตร ที่อยู่อาศัยมีความเข้มแข็ง มีวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาศัยทุกทางสังคมที่มีอยู่เป็นการพัฒนา

4) พัฒนาตำบลให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน : หมายถึง การพัฒนาด้านต่าง ๆ ทำให้ตำบลสง่าบ้าน-ป่าลาน มีความน่าอยู่ ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบัน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นต่อ ๆ ไป ให้เกิดความยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตสำหรับลูกหลานและคนรุ่นหลัง

 

5) พัฒนาและส่งเสริมประชาชนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับการบริหารจัดการ ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล : เนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนหรือ AEC ซึ่งจะต้องมีการปรับตัวในการพัฒนาคนให้ทันต่อเหตุการณ์ เพราะหัวใจของการพัฒนาให้ก้าวไกล ทันต่อความเปลี่ยนแปลง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน – ป่าลาน ได้คำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล ควบคู่กับการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จึงจะพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะวิทยาการสมัยใหม่ การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ พัฒนาความรู้ของประชาชนให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับจังหวัด ประเทศและนานาประเทศได้ การส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพมีรายได้สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ยังคงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้ ประชาชนมีรายได้ทั้งจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางเชื่อมโยงทุกภาคส่วน