ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-010593  // วิสัยทัศน์ สง่าบ้าน – ป่าลาน ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวิถีชุมชน คนสุขภาพดี ภาคีร่วมสร้าง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญา พัฒนาอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์

ร้องเรียนการทุจริต

Eservice

คู่มือประชาชนfacebook

แบบประเมินความพึงพอใจ

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ASEAN

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/03/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
2,011
เดือนที่แล้ว
2,211
ปีนี้
16,666
ปีที่แล้ว
20,271
ทั้งหมด
62,919
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121
อำนาจหน้าที่

ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล

     ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ 2562 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ ตามกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้

 

1.ดานโครงสรางพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

     1.การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา๑๖(๒)มาตรา ๕๐

     2.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))

     3.การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))

     4.การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))

     5.การผังเมือง (มาตรา ๑๖ (๒๕))

     6.ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (มาตรา ๕๑ (๑))

     7.ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น๗)) (มาตรา ๕๑ (7))

     8.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))

     9.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ(มาตรา ๑๖(๓) (มาตรา๕๑ (๓))

 

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวมีภารกจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     1.การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) (มาตรา ๕๐ (๖) )

     2.การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))

     3.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล มาตร ๑๖ (๑๙)(มาตรา ๕๐ (๔))

     4.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก

     5.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฆาตปนสถาน (มาตรา๑๖(๒๐)มาตรา๕๑ (๔))

     6.ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้  (มาตรา ๕๑ (๖))

     7.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑))

     8.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒))

 

3.ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา ๕๐ (๑))

2.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ สาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๒๓))

3.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย(มาตรา๑๖(๑๒))

4.การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))

5.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐))

6.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๑๖ (๒๙))

 

4.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการทองเที่ยวมีภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้

     1.บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากิจของราษฎร (มาตรา ๕๑ (๕))

     2.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))

     3.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖า ๕๑(๗) มาตร(๙))

     4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๑๖ (๘))

     5.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑))

 

5.ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     1.การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและที่สิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๑๔))

     2.การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))

     3.การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา ๑๖ (๒๗))

     4.การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย มาตรา๑๖ (๑๘) มาตรา ๕๐(๓))

 

6.านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

     1.บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนะธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา ๑๖ (๑๑) มาตรา ๕๐ (๘))

 

7.ดานการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองคกรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้

     1.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (มาตรา ๕๐ (๕))

     2.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของปะชาชน(มาตร ๑๖ (๑๕))

     3.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา ๑๖(๑๖)) ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจเทศบาลดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตําบลสง่าบ้าน ได้ โดยการจัดทําแผนพัฒนากําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินงานแต่ละด้านให้เป็นไปตามความต้อง การของประชาชนในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอําเภอฯ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาลและนโยบายของ ผู้บริหารเทศบาลตําบลสง่าบ้าน วิเคราะห์แล้ว พิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภรกิจรองที่จะต้องดําเนินการ ได้แก่

ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่เทศบาลจะดําเนินการ

1.การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

2.การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

3.การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

4.ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา

5.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

6.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

7.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

8.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

9.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ สูงอายุ และผู้ พิการ

10.บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

11.หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล